January 10, 2010

ความโกรธนั้นสามารถทำลายความสดใสในหัวใจ, เจตนาที่ดี, ความสงบของทั้งตัวเราและผู้อื่น และความโกรธก็จะนำมาซึ่งความทะนงตัวซึ่งทำให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้
Geshe Tenzin Zopa.