January 10, 2010

เจตนารมณ์ของธรรมะคืออะไร

คือ การเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของเรา (ทั้งวาจาและการกระทำ) และเพื่อขจัดความไม่รู้
Geshe Tenzin Zopa.
ถ้าเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแล้ว ผลที่ได้รับก็จะเป็นผลที่ดีเช่นกัน ดังนั้นเราจึงไม่ควรจะมีข้อกังขาต่อหลักธรรมข้อนี้ การลดความกังขาจะทำให้การสวดภาวนาของเรามีพลังมากขึ้น ในทางกลับกัน นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไม การสวดมนต์ภาวนาจึงไม่บรรลุความตั้งใจ 100%
Geshe Tenzin Zopa.
ความโกรธนั้นสามารถทำลายความสดใสในหัวใจ, เจตนาที่ดี, ความสงบของทั้งตัวเราและผู้อื่น และความโกรธก็จะนำมาซึ่งความทะนงตัวซึ่งทำให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้
Geshe Tenzin Zopa.