January 23, 2012

ความสุขนั้นมาจากความอดกลั้นอดทน

Geshe Tenzin Zopa
หากคุณอยู่ในความโกรธนานเท่าไหร่ กุศลบุญของคุณก็จะถูกทำลายนานเท่านั้น

Geshe Tenzin Zopa
จงมีสติพึงระลึกถึง"ความไม่แน่นอน" อยู่เสมอ

Geshe Tenzin Zopa