June 23, 2010

เมื่อใดคือช่วงเวลาที่ดีที่สุด ในการบำเพ็ญเพื่อให้ทุเลาจากพิษร้ายทั้งหลายเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่สงบ และไม่ติดอยู่กับความหลงผิด แล้วเมื่อนั้น ด้วยการเพียรบำเพ็ญจนเป็นนิสัย ในยามที่เคราะห์ร้ายกร้ำกรายมาเราก็จะสามารถนำยาถอนพิษที่เราได้บำเพ็ญมานี้ ไปใช้ได้อย่างง่ายดาย

Geshe Tenzin Zopa

June 22, 2010

แหล่งที่มาของความสุขคือ การหลุดพ้นจากเหตุแห่งทุกข์ และมีเพียงทางเดียวที่จะสามารถจะพบการความสุขที่แท้จริงได้ นั่นคือ การฝึกปฏิบัติธรรมะ

Geshe Tenzin Zopa
การฝึกฝนใดๆ ที่ว่าด้วยเรื่องของ โลกธรรม 8 นั้นย่อมเกี่ยวกับสาเหตุแห่งทุกข์ มิใช่เพื่อไปสู่การหลุดพ้น

Geshe Tenzin Zopa

*** โลกธรรม 8 หมายถึง เรื่องของโลกมีอยู่ประจำกับชีวิต สังคมและโลกของมนุษย์ เป็นความจริงที่ทุกคนต้องประสบด้วยกันทั้งนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ข้อแตกต่างคือ ใครประสบมาก ประสบน้อย ได้แก่ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทา ได้สุขและตกทุกข์***
ธรรมะนั้นคือ สิ่งที่เกี่ยวกับการปรับปรุงและการฝึกฝนจิตใจของเรา

Geshe Tenzin Zopa
เราต้องการ 3 สิ่งที่ท้าทายในการดำเนินชีวิตได้แก่ การรับรู้ว่าสิ่งใดนั้นคือสิ่งผิด; รับรู้และสามารถใช้ธรรมมะเพื่อแก้ไขได้ชั่วคราว, รับรู้และสามารถใช้ธรรมะเพื่อแก้ไขได้ในตอนท้าย, รับรู้และสามรถใช้ธรรมมะแก้ไขได้ทั้งหมด

Geshe Tenzin Zopa