May 27, 2012


เราต้องมีระเบียบวินัยต่อตนเองในการฝึกสติและวิปัสนา เพื่อเป็นการฝึกจิตใจของเรา

Geshe Tenzin Zopa

May 23, 2012

คุณไม่ควรที่จะตื่นเต้นตกใจเมื่อเห็นคนที่ทำดีต่อผู้อื่น เพราะนั่นเป็นนิสัยโดยธรรมชาติของมนุษย์

Geshe Tenzin Zopa