December 24, 2009

คำอวยพรปีใหม่ 2010


ถึงพี่น้องและเพื่อนทางธรมมะจากทั่วโลกของเราทั้งหลาย

เราปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขในปีที่กำลังจะมาถึง การสวดมนต์ภาวนาของเราจะส่งผลต่อทุกคนเสมอ

ตอนนี้เรากำลังแสวงบุญในหลายๆที่ที่ศักสิทธิ์ในเนปาล และเราจะถือโอกาสนี้สวดมนต์ภาวนาเพื่อส่งผลบุญทั้งหลายต่อทุกคน

ปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิต และมีความเมตตาตลอดทั้งปี 2010 ซึ่งจะเป็นปีที่ดีต่อทุกคน


Geshe Zopa