November 19, 2009

หากเรารู้ถึง ความทุกข์แห่งทุกข์ แต่เราไม่รู้ซึ้งถึง ความเปลี่ยนแปลงแห่งทุกข์แล้วละก็ เราเองก็คงไม่ต่างไปจากสัตว์ เพราะอย่างน้อยที่สุดมนุษย์ก็มีปัญญาที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลาย
Geshe Tenzin Zopa
หากเรารู้ถึง ความทุกข์แห่งทุกข์ แต่เราไม่รู้ซึ้งถึง ความเปลี่ยนแปลงแห่งทุกข์แล้วละก็ เราเองก็คงไม่ต่างไปจากสัตว์ เพราะอย่างน้อยที่สุดมนุษย์ก็มีปัญญาที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลาย
Geshe Tenzin Zopa

November 02, 2009

มีเพียงแต่ความรู้แจ้งเท่านั้น ที่จะสามามรถมอบความสุขอันแท้จริงได้
Geshe Tenzin Zopa
เพื่อทีจะรักษาความป่วยไข้ สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ การวินิจฉัยโรค และหากคุณต้องการที่จะประสบกับความหลุดพ้น คุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเพื่อให้สมาธิพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งการหลุดพ้น
Geshe Tenzin Zopa