August 24, 2009

ท่านศานติเทวะ (Shantideva) กล่าวไว้ว่า พวกเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า ในการดำรงชีวิตของเรานั้น มันก็แค่ดำเนินไปตามผลกรรม รวมถึงตัวของเราและสิ่งรอบตัวด้วย

Geshe Tenzin Zopa
ในความสัมพันธ์ของคนเรานั้น เรามักจะคิดว่าเราคงจะมีความสุข ถ้าเราได้พบกับใครสักคนที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่จงอย่าลืมว่าในขณะเดียวกันนั้น เมื่อเราเริ่มความสัมพันธ์กับคนๆ หนึ่ง นั่นหมายความว่า ปัญหาและความผิดหวังก็เริ่มต้นด้วยเช่นกัน


Geshe Tenzin Zopa

August 19, 2009

ร่วมกันสวดมนต์เพื่อผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ


เราอยากจะขอให้ทุกคนร่วมกันสวดมนต์ของพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา (กวนอิม) “โอม มะ นี ปัด เม ฮุม” 108 จบด้วยความรัก เพื่ออุทิศเพื่อผู้ที่ประสบภัยต่างๆ ทั่วโลกในขณะนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทากรรมใดๆ ก็ตามของผู้ที่ประสบภัยจากไต้ฟุ่นมรกตที่ ไต้หวันและฟิลิปปินส์ รวมถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ในรัฐแคลลิฟอเนียร์ที่สหรัฐ ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆทั่วโลก

โดยการนี้เราได้รับความร่วมมือจากภิกษุและภิกษุณีจาก Rachen Nunnery และ Mu Monastery โดยการร่วมกันสวดมนต์อันประเสริฐ 8 มนตราและสวดมนตราของพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา (กวนอิม) อย่างน้อยหนึ่งล้านจบ เพื่อผู้ประสบภัยที่กล่าวมาข้างต้น

โดยคุณเองก็สามารถร่วมสวดภวนาบทตราแห่งพระเซนเรชิก (กวนอิม) และ กูรู รินโปเช กับภิกษุและภิกษุณีในครั้งนี้ได้ด้วยเช่นกัน.
Geshe Tenzin Zopa.

August 07, 2009

ในฐานะของผู้ฝึกตน หาเราไม่ทำความเข้าใจในทุกข์แห่งสังสารวัฏและไม่ระลึกถึงเหตุและผลของกฎแห่งกรรมแล้วไซร้ เราย่อมดิ่งลึกลงสู่การกระทำอันกอปรไปด้วยมิจฉาทิฏฐิอย่างแท้จริง
Geshe Tznzin Zopa

August 06, 2009

การถอดถอนคือการละกามสุขอันเจือด้วยพิษในชีวิตและปฏิบัติตนเพื่อมุ่งสู่สภาวะที่ประเสริฐขึ้นในภพภูมิต่อไป
Geshe Tenzin Zopa

August 04, 2009

หากปราศจากความเข้าใจและการนำคำสอนเกี่ยวกับกฏแห่งเหตุและผลมาใช้ในชีวิตจิตใจของท่านแล้ว ไม่ว่าท่านจะได้รับคำสอนอะไรมาก็เหมือนหนึ่งการก่ออิฐน้ำแข็ง ทั้งหมดจะมลายไปเมื่อแสงอาทิตย์ส่องถึง

Geshe Tenzin Zopa

August 03, 2009

กาลจักรมณฑล


กาลจักรมณฑลเป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง กงล้อแห่งกาลเวลา กาลจักรมณฑลนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงภาพแห่งสากลจักรวาล (ภายนอก) ซึ่งไม่ต่างกับลักษณะแห่งกายและจิต (อันเป็นจักรวาลภายใน) และเป็นการปฏิบัติของบุคคล (ซึ่งเป็นทางเลือก) กาลจักรมณฑลแสดงภาพมหาปราสาทสูง ๕ ชั้น มีกำแพงล้อมรอบ ๔ ชั้น แต่ละชั้นกำแพงมีประตูหนึ่งแห่งอยู่เบื้องกลาง มหาปราสาท ๕ ชั้นนี้ ก็คือสัญลักษณ์ของ กาย วาจา ใจ ปัญญา และการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ โดยมีหลังคาที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเครื่องอลังการอย่างที่สุดเหนือองค์ปราสาท ภาพมณฑลยังถูกล้อมรอบด้วยรัตนมณี และปวงบุปผามาลาและอื่นๆ สีสันที่สำแดงเป็นการสื่อถึงลักษณะเฉพาะต่างๆ ของธาตุและจิต ทิศตะวันออกเป็นสีดำ หมายถึงวาโยธาตุคือลม สีแดงทางทิศใต้หมายถึงเตโชธาตุคือไฟ ทิศตะวันตกเป็นสีเหลืองหมายถึงปฐวีธาตุตือดิน และทิศเหนือสีขาวคืออาโปธาตุคือน้ำ มีเทวดาทั้งสิ้น ๗๒๒ องค์สถิตอยู่ในมณฑลเป็นสัญลักษณ์ถือการรวมของสติและความจริงซึ่งเป็นอธิปัญญาแห่งเทพกาลจักร

คุณสามารถดาวน์โหลดภาพกาลจักรมณฑลอันประดิษฐ์จากทรายนี้และนำไปติดไว้ในส่วนใดของบ้านก็ได้ หรือใช้เป็นสกรีนเซฟเวอร์ และเนื่องจากมีเทพสถิตอยู่ในกึ่งกลางของมณฑลนี้ ภาพมณฑลจะส่งพลังจากจิตพระพุทธะอันรู้แจ้งอย่างเต็มที่ และยังให้พลังแห่งจิตวิญญาณอย่างยิ่งอีกด้วย องค์ทะไลลามะได้เคยตรัสไว้ว่า “เทวะแห่งกาลจักรนี้ทำให้เกิดบรรยากาศทีน่ารื่นรมย์ ลดความเครียดและความรุนแรงในโลกได้”
Geshe Tenzin Zopa
Pongsak Promma

แปล