September 24, 2009

เมื่อเราศึกษาธรรมมะ เราก็จะได้เรียนรู้ถึงความเข้าใจในชีวิต ซึ่งความเข้าใจนั้นจะสะท้อนผ่านการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และความเข้าใจนั้นก็จะขยายสู่ระดับความรู้แจ้งที่สูงขึ้น เพราะเราหลอมรวมกับธรรมะ และธรรมมะก็จะหลอมรวมกับเรา.
Geshe Tenzin Zopa

September 15, 2009

ทำไมจิตใจของคนเราถึงได้ผันแปรขึ้นและลงได้อย่างรวดเร็ว ตอนนี้มีความสุขและต่อไปสักครู่ก็เศร้า ทั้งนี้เนื่องมาจากการสั่งสมประสบการณ์ของแต่ละคน นั่นเองจึงเป็นเหตุแห่งความทุกข์
Geshe Tenzin Zopa

September 08, 2009

กรรมของคนเรานั้น หากมิได้ถูกชำระล้างไป ผลแห่งการกระทำนั้นก็ยังคงที่จะดำเนินต่อไป อาจเป็นเกิดในภพหน้าหรือภพอื่นเรื่อยไป
Gehse Tenzin Zopa

September 03, 2009

สภาวะจิตใจที่หยาบโลนไม่สามารถรู้ซึ้งถึง "ความทุกข์แห่งความทุกข์" และ "ความทุกข์แห่งการเปลี่ยนแปลง" เพราะเราไม่เคยประจักษ์ถึงต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่มีอยู่ เราเอาแต่เข้าใจเช่นนั้นจนสิ้นลม
Geshe Tenzin Zopa.