January 10, 2010

ถ้าเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแล้ว ผลที่ได้รับก็จะเป็นผลที่ดีเช่นกัน ดังนั้นเราจึงไม่ควรจะมีข้อกังขาต่อหลักธรรมข้อนี้ การลดความกังขาจะทำให้การสวดภาวนาของเรามีพลังมากขึ้น ในทางกลับกัน นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไม การสวดมนต์ภาวนาจึงไม่บรรลุความตั้งใจ 100%
Geshe Tenzin Zopa.