February 27, 2011

เราต้องดูตัวเราตลอดเวลา อย่ามัวแต่ไปดูความผิดพลาดของผู้อื่น

Geshe Tenzin Zopa
เราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา เพราะนั่นจะทำให้เราจะไม่ทำร้ายผู้อื่น


Geshe Tenzin Zopa
เด็กๆ มักจะสร้างปัญหาให้กับเราอยู่ตลอดเวลา เราก็ควรที่จะให้อภัยแก่เขา แต่ถ้าเรารู้สึกผิดหวังหรือรักเขาน้อยลง นั่นก็เป็นเครื่องบอกเราว่า เราอาจจะยังฝึกปฎิบัติย่างไม่เพียงพอ

Geshe Tenzin Zopa