January 10, 2010

เจตนารมณ์ของธรรมะคืออะไร

คือ การเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของเรา (ทั้งวาจาและการกระทำ) และเพื่อขจัดความไม่รู้
Geshe Tenzin Zopa.