September 24, 2009

เมื่อเราศึกษาธรรมมะ เราก็จะได้เรียนรู้ถึงความเข้าใจในชีวิต ซึ่งความเข้าใจนั้นจะสะท้อนผ่านการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และความเข้าใจนั้นก็จะขยายสู่ระดับความรู้แจ้งที่สูงขึ้น เพราะเราหลอมรวมกับธรรมะ และธรรมมะก็จะหลอมรวมกับเรา.
Geshe Tenzin Zopa