October 01, 2009

คนเราทุกคนถือกำเนิดด้วยพุทธะสภาวะ เพราะว่าคนเราล้วนอยากมีความสุขที่แท้จริงเหมือนกันทุกคน
Geshe Tenzin Zopa