September 15, 2009

ทำไมจิตใจของคนเราถึงได้ผันแปรขึ้นและลงได้อย่างรวดเร็ว ตอนนี้มีความสุขและต่อไปสักครู่ก็เศร้า ทั้งนี้เนื่องมาจากการสั่งสมประสบการณ์ของแต่ละคน นั่นเองจึงเป็นเหตุแห่งความทุกข์
Geshe Tenzin Zopa