July 16, 2010

บุคคลใดที่สามารถหลุดพ้นจากโลกแห่งความทุกข์ (Samsara) ได้ คนผู้นั้นต้องเรียนรู้ พิจรณาและวิปัสนาในเรื่องของความตายและอจีรัง และต้องเข้าใจถึงการเวียนว่ายตายเกิดอันมีค่าของมนุษย์
Geshe Tenzin Zopa