July 22, 2010

เพราะเหตุใด เราจึงต้องฝึกสมาธิและศึกษาธรรมะ นั่นเพราะเราสามารถไปถึงความกระจ่างรู้ได้นั่นเอง


Geshe Tenzin Zopa