March 10, 2010

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม หากคุณได้มีการฝึกปฎิษัติอยู่เสมอ ก็จะสามารถข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยความเมตตา โดยที่จะไร้ซึ่งอารมณ์เสียใจ โกรธหรือริษยา และนั่นคือ การฝึกปฎิบัติจิต


Geshe Tenzin Zopa