August 07, 2009

ในฐานะของผู้ฝึกตน หาเราไม่ทำความเข้าใจในทุกข์แห่งสังสารวัฏและไม่ระลึกถึงเหตุและผลของกฎแห่งกรรมแล้วไซร้ เราย่อมดิ่งลึกลงสู่การกระทำอันกอปรไปด้วยมิจฉาทิฏฐิอย่างแท้จริง
Geshe Tznzin Zopa