August 06, 2009

การถอดถอนคือการละกามสุขอันเจือด้วยพิษในชีวิตและปฏิบัติตนเพื่อมุ่งสู่สภาวะที่ประเสริฐขึ้นในภพภูมิต่อไป
Geshe Tenzin Zopa