July 08, 2009

ธรรมมะ

แม้ว่าเราสวดมนต์ภาวนามากเพียงไรก็ีดีเพื่ออิสรภาพจากสังสารวัฏ หากไร้ซึ่งจิตวิญญาณที่แท้จริงในการแสดงออกแล้วไซร้ เราก็ยังคงจมปลักอยู่ในวัฏฏสงสารอยู่นั่นเอง
Geshe Tenzin Zopa
แปลโดย Pongsak Promma