June 30, 2009

ประวัติพระอาจารย์เทนซิน โซปา


ประวัติพระอาจารย์เทนซิน โซปา

พระอาจารย์เทนซิน โซปา เกิดในปี 1975 ในหุบเขาชุม ทางแถบเทือกเขาหิมาลัยของประเทศเนปาล เมื่ออายุได้ 2 ปี ท่านได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับพุทธปรัชญา อรรถกถา พิธีกรรม พระสูตร และคัมภีร์ตันตระ จากท่านลามะกอนชก ลามะชั้นสูงผู้เป็นที่เคารพรักใคร่ของชาวพุทธในทิเบตและเนปาล ผู้ซึ่งได้มรณภาพไปแล้ว

ปี 1984 ท่านเทนซิน โซปา ได้เข้ารับการอุปสมบท ณ วัดโกปัน เมื่ออายุ 9 ปี จากนั้นท่านก็เริ่มศึกษาภาษาทิเบต ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ภาษาเนปาล ศิลปะ ระบำลามะ พิธีกรรม การถวายบูชา ฯลฯ ท่านเริ่มศึกษาพุทธปรัชญาในปี 1986 และได้เป็นผู้ติดตามพระอาจารย์ลามะกอนชก ทั้งยังออกบำเพ็ญถือสันโดษ ณ ถ้ำในหุบเขาชุมเป็นเวลา 6 เดือน

ปี 1990 ท่านเทนซิน โซปา เข้าศึกษาในในสังฆวิทยาลัยเซรา เจ ในเมืองมายซอร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ระหว่างนั้นได้ร่วมติดตามพระอาจารย์ลามะกอนชกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ยุโรป อินเดียและแคว้นต่างๆ ทางแถบเทือกเขาหิมาลัย เพื่อเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า และช่วยเหลือผู้คนซึ่งประสบความทุกข์ยาก และในปี 2007 ท่านได้สำเร็จการศึกษาในระดับ “เกเช” (เทียบเท่าระดับปริญญาเอก)

นอกจากความรู้อันกว้างขวาง ความชำนาญ และประสบการณ์ในการสอนพระธรรมและให้คำแนะนำปรึกษาด้านพุทธศาสนาแล้ว ความเชี่ยวชาญของท่านด้านการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อขอคำชี้แนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังเอื้อประโยชน์แก่ผู้คนมากมายที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วย ท่านสามารถพูดภาษาอังกฤษ ทิเบต เนปาล ฮินดี ได้อย่างคล่องแคล่ว และพูดภาษาจีนกลางได้เล็กน้อย ปัจจุบัน พระอาจารย์เทนซิน โซปา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการของสำนักสงฆ์ และสำนักชีหลายแห่งในหุบเขาชุม ท่านยังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลท่านตุลกู เทนซิน พุนซก รินโปเช ผู้เป็นองค์จุติใหม่ของพระอาจารย์ลามะกอนชกองค์ก่อนอีกด้วย และยังได้รับแต่งตั้งเป็นพระอาจารย์ประจำศูนย์อนุรักษ์พุทธศาสนามหายานแห่งโลซาง ดรักปรา เซ็นเตอร์ (LDC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย


*หมายเหตุ- ข้อความข้างต้นคัดลอกมาจาก http://www.wofs.co.th