December 27, 2012

ณ ขณะที่เราถือกำหนดมาบนโลกนี้ เราทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม ก็ต่างมองหาความสุข และความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะไม่ได้ลิ้มรสมันเลย ถ้าเรายังมิได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

 
Geshe Tenzin Zopa