October 09, 2011

การเรียนทฤษฎีต่างๆในปรัชญาทางพระพุทธศาสนานั้น คือการทำความเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน


Geshe Tenzin Zopa