June 22, 2010

แหล่งที่มาของความสุขคือ การหลุดพ้นจากเหตุแห่งทุกข์ และมีเพียงทางเดียวที่จะสามารถจะพบการความสุขที่แท้จริงได้ นั่นคือ การฝึกปฏิบัติธรรมะ

Geshe Tenzin Zopa