June 22, 2010

เราต้องการ 3 สิ่งที่ท้าทายในการดำเนินชีวิตได้แก่ การรับรู้ว่าสิ่งใดนั้นคือสิ่งผิด; รับรู้และสามารถใช้ธรรมมะเพื่อแก้ไขได้ชั่วคราว, รับรู้และสามารถใช้ธรรมะเพื่อแก้ไขได้ในตอนท้าย, รับรู้และสามรถใช้ธรรมมะแก้ไขได้ทั้งหมด

Geshe Tenzin Zopa