May 13, 2010

Tashi Delek, (คำกล่าวทักทายภาษาเนปาล)


ในวันวิสาขบูชา……ซึ่งตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ที่ Tsum Rechen Nunnery และ Mu Monastery จะมีกาปฏิบัติธรรม (Retreat) ตามแนวทางของพระโพธิสัตว์เซนเรซิก (กวนอิม) ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง เพราะจะอุทิศให้แก่สรรพชีวิตทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เสียชีวิต และประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มณฑลชิงไห่ ประเทศจีนและพายุยูซู ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประสบภัยทั้งหลายได้สู่สุขคติ

อีกทั้งการปฏิบัติธรรมครั้งนี้จะอุทิศให้แก่พระอาจารย์ผู้ประเสริฐทั้งหลาย ได้แก่ องค์ดาไล ลามะ, ท่านลามะ โซปา รินโปเช, ท่านเคน รินโปเช, ท่านดากริ รินโปเช, ท่านปุนชก รินโปเช , ท่านดรักปา รินโปเช และพระอาจารย์ผู้ประเสริฐทั้งหลาย ให้ท่านทั้งหลายมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อให้ท่านทั้งหลายสั่งสอนธรรมมะให้กับศาสนุชนต่อไป

นอกจากนี้การปฏิบัติธรรมครั้งนี้ยังเป็นการตอบแทนผู้สนับสนุนและบรรดาอาสาสมัคร ให้มีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง มีความสุข ประสบความสำเร็จ และให้สมปรารถนาอย่างรวดเร็ว โดยครั้งนี้เราจะได้อุทิศผลบุญนี้เพื่อชำระล้างบาปกรรมในอดีต และเป็นการสะสมผลบุญให้แก่สมาชิกในครอบครัวที่กำลังประสบเคราะห์กรรม ให้หลุดพ้นจากความเจ็บป่วยทั้งหลาย และเพื่อให้รู้แจ้งธรรมมะในชีวิตนี้ โดยชื่อของผู้สนับสนุนโครงการทั้งหลายจะไม่ถูกเปิดเผยเพื่อความเป็นส่วนตัว แต่จะมีการสวดมนต์ให้ในทุกวันใน Monastery และในการปฏิบัติธรรม

อาตมายังได้ทำการอุทิศผลบุญนี้แก่โครงการสร้างพระโพธิสัตว์เซนเรซิก 100,000 องค์ที่เพิ่งเริ่มไปได้สองเดือน ทั้งนี้โครงการนี้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นปราศจากอุปสรรคใดๆ โดยได้รับคำชี้แนะจากบรรดาพระอาจารย์ผู้ประเสริฐ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และความสงบสุขต่อไปในโลกนี้

สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในวันวิสาขบูชา 2010

ผู้อำนวยการโครงการ Tusm Project,
Geshe Tenzin Zopa