April 23, 2010

หากความวัตถุประสงค์ในหารดำรงชีวิตของเรานั้น มุ่งเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้ว สิ่งที่แย่ๆที่เกิดขึ้น เช่น ความล้มเหลว ความเจ็บป่วยหรือ ปัญหาด้านความสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไป เพราะแม้คุณจะไม่ชื่นชมกับตัวคุณเอง แต่ทุกคนก็จะชื่นชมคุณ
Geshe Tenzin Zopa.