April 05, 2010

ในการดำเนินชีวิต เราควรใช้สัมมาสติและทบทวนความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ด้วยทั้ง 2 สิ่งนั้นมีความสำคัญในการกำหนด การกระทำ คำพูด และจิตใจของเรา อีกทั้งสองสิ่งนั้นจะเป็นเครื่องต่อต้านความเขลาอีกด้วย
Geshe Tenzin Zopa.