December 24, 2009

งานเลี้ยงเพื่อการกุศล Sera Je Tsawa Khangtsen ณ Petaling Jaya เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน, 2009

ภาพความสำเร็จของงานเลี้ยงการกุศลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน,2009

ถ่ายภาพโดย Suzie Tan and Yu Yin