December 24, 2009

ถ้าเราสามารถทำความเข้าใจกับความทุกข์ของความเปลี่ยนแปลงได้ เราก็จะไม่พบกับปัญหาด้านความสัมพันธ์.
Geshe Tenzin Zopa.