September 03, 2009

สภาวะจิตใจที่หยาบโลนไม่สามารถรู้ซึ้งถึง "ความทุกข์แห่งความทุกข์" และ "ความทุกข์แห่งการเปลี่ยนแปลง" เพราะเราไม่เคยประจักษ์ถึงต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่มีอยู่ เราเอาแต่เข้าใจเช่นนั้นจนสิ้นลม
Geshe Tenzin Zopa.