December 27, 2012

สรรพชีวิตทั้งหลาย ล้วนเคยแต่เคยเป็นแม่ของเราในอดีตชาติทั้งนั้น ดังันั้นไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งใดกับใครก็ตาม
เราต้องมีความกรุณาเป็นที่ตั้ง
 
Geshe Tenzin Zopa
ณ ขณะที่เราถือกำหนดมาบนโลกนี้ เราทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม ก็ต่างมองหาความสุข และความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะไม่ได้ลิ้มรสมันเลย ถ้าเรายังมิได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

 
Geshe Tenzin Zopa

ชีวิตของคนเรานั้นก็ไม่ต่างจากตลาดหุ้น มันมีทั้งขึ้นและมีทั้งลง

 
Geshe Tenzin Zopa

November 19, 2012

ความรักที่แท้จริงนั้น ก็คือ ความรักที่เป็นสากล ซึ่งหากปราศจากสิ่งนั้น ก็ปราศจากความเมตตา
 
Geshe Tenzin Zopa

August 13, 2012

ความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ จะสิ้นสุดลงเมื่อเราค้นพบกับธรรมชาติที่แท้จริง

Geshe Tenzin Zopa
เมื่อเราเรียนรู้ที่จะยอมรับกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากต่างๆ, ในท้ายที่สุดแล้วปัญหาที่แท้จริงก็จะหมดไป

Geshe Tenzin Zopa

July 12, 2012

หากภายในยังไม่สงบแล้ว ความสงบจากภายนอกก็ย่อมเป็นไปไม่ได้

Geshe Tenzin Zopa

July 02, 2012

การกระทําอนันตริยกรรมนั้นเป็นสาเหตุของการตกนรกในขุมต่ำ

Geshe Tenzin Zopa 

 *อนันตริยกรรม คือ กรรมที่เป็นบาปหนักที่สุด มี 5 อย่าง คือ 1. ฆ่าบิดา 2. ฆ่ามารดา 3. ฆ่าพระอรหันต์ 4. ทำให้พระกายพระพุทธเจ้าห้อเลือด 5. ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน]

June 15, 2012

เราควรจะมั่นฝึกปฎิบัติธรรมให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราอาจจะแบ่งเป็นหลายช่วงเวลาต่อวัน เพื่อเป็นการตรวจสอบจิตใจของเรา

Geshe Tenzin Zopa